Share |

תנאי שימוש


הסכם שלך

כל התוכן באתר זה ("האתר") הינו בבעלות ומופעל על ידי חברת
("NAVA") ALON TRADE והוא עומד לרשותך למטרות מידע בלבד. באמצעות גישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאים אלה ולהצהרת הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאים אלה ולהצהרת הפרטיות, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.

השימוש שלך באתר
אלא אם צוין אחרת, האתר ניתן לשימושך האישי ולא המסחרי. אינך רשאי לשנות להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע (כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום, וידאו ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל), תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר. אתה רשאי להציג עותק אלקטרוני, להוריד ולהדפיס חלקים של החומר הכלול באתר לשימושך הלא-מסחרי, בתנאי שאתה לא תשנה או תמחק כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או קניין אחר. כל שימוש אחר של החומרים באתר, לרבות אך לא רק השינוי, העתקה והפצה, פרסום, הצגה או העברה של התכנים של אתר זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של NAVA, אסורה.

כל חומר שאתה מוריד, כולל אך לא מוגבל לקובצי תוכנה, גרפיקה, נתונים או כל תוכן אחר, הוא בבעלות NAVA או המורשים מטעמה. כאשר אתה מוריד את החומרים האלה, הם מסופקים לך על ידי NAVA תחת רישיון שניתן לביטול. NAVA שומרת הזכות המלאה לתוכנה וכל הזכויות האחרות הקשורות לקניין רוחני. אתה לא יכול להפיץ או למכור את החומר, ולא להנדס, לפרק או להמיר אותו לכל צורה אחרת השמישה לבני אדם.

חומר שתגיש
אתה מאשר כי אתה אחראי על כל הגשה שתבצע, לרבות החוקיות, אמינות, נאותות, מקוריות וזכויות היוצרים של כל חומר כזה. אתה לא יכול להעלות, להפיץ, או לפרסם באמצעות האתר כל תוכן המהווה הוצאת דיבה, משמיץ, מגונה, מאיים, פולש לפרטיות או זכויות פרסום, פוגעני, בלתי חוקי, או שיכול לקומם, או אשר עשויי להוות או לעודד עבירה פלילית, להפר את זכויותיו של צד כלשהו או בדרך אחרת להצמיח חבות או להפר כל חוק. אתה לא יכול להעלות תכנים מסחריים על גבי האתר.

פרט לכל מידע אישי מזהה אנו עשויים לאסוף ממך בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו, כל הערות, הצעות, רעיונות, גרפיקה או כל מידע אחר שאתה מתקשר עם NAVA באמצעות אתר זה יהפוך לרכוש של NAVA, גם אם הסכם זה הסתיים. NAVA והממונים מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב ולהשתמש בדרך אחרת בחומרים ששלחת עבור כל מטרה מסחרית או לא-מסחרית, ללא כל התחייבות לפצות אותך או אחרים עבור החומרים.

כתב ויתור
NAVA אינה מעניקה אחריות או מייצגת למידת הדיוק או השלמות של התוכן של אתר זה. אתר זה והחומרים, מידע, שירותים, ומוצרים באתר זה, לרבות, ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, וקישורים, מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות כלשהי, אם במפורש או במשתמע. במידה המלאה המותרת על פי החוק, NAVA מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, אי הפרה, לחופש מוירוסי מחשב, ומכל אחריות אחרת הנובעת ממהלך העסקים או אופן ביצוע. NAVA אינה מייצגת ואינה אחראית לכך שהפונקציות הכלולות באתר יהיו ללא הפרעות או נטולות שגיאות, שפגמים יתוקנו, או שאתר זה או השרת המעניק לאתר זמינות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. NAVA אינה מספקת כל אחריות או מייצגת את השימוש בחומרים באתר זה מבחינת מידת השלמות שלהם, נכונות, דיוק, הלימות, שימושיות, עדכניות, אמינות או אחרת. בנוסף לאמור לעיל, אתה (ולא NAVA) תישא במלוא העלות של כל שירותי התחזוקה או התיקון.

במדינות מסוימות, יכול כי החוק אינו מתיר התרת כתב ויתור על אחריות, ולכן כתב ויתור דלעיל יכול ואינו חל עליך.

הגבלת אחריות
בשום מקרה NAVA לא תישא באחריות לנזקים ישירים או עקיפים, מיוחדים, עונשיים, מקריים מופתיים או תוצאתיים, או כל נזק שהוא, גם אם NAVA עודכנה מבעוד מועד לאפשרות של נזקים אלה, בין אם במסגרת פעולה תחת חוזה, רשלנות, או כל תיאוריה אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש, חוסר יכולת להשתמש, או לביצועים של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים באתר זה. מגבלות אלה יחולו על אף כל כשלון של מטרה מהותית של כל תרופה מוגבלת. מכיוון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על משך הזמן בה האחריות המשתמעת מספיקה, או החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, המגבלות דלעיל אינם חלות עליך.

שיפוי
אתה מסכים לשפות, להגן ולפטור את NAVA, פקידיה, מנהליה, עובדיה, סוכניה וספקיה מפני ונגד כל הפסדים, הוצאות, נזקים ועלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט סבירים, עקב הפרה של תנאי שימוש אלה או כל פעילות הקשורה לחשבון האינטרנט שלך (כולל, אך לא מוגבל, התנהגות רשלנית או פסולה), על ידך או כל אדם אחר אשר ניגש לאתר באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

קישורים לאתרים אחרים
אתר זה עשוי לספק גישה לאתרי אינטרנט אחרים. NAVA אינה שולטת על האתרים הללו, ואתה ניגש אליהם אך ורק על אחריותך בלבד. NAVA גם אינה תומכת או מאשרת בכל מוצרים שהם או במידע המוצע באתרים שתגיע דרך האתר. בדוק את ה-Uniform Resource Locator (URL) כתובת המסופקת בדפדפן האינטרנט שלך כדי לקבוע אם אתה עדיין באתר NAVA זה או שעברת לאתר אחר.

תחום שיפוט
NAVA מפעילה את האתר הזה ממטה החברה ברמת גן, בישראל. אנחנו בשום דרך לא מצדיקים או רומזים כי החומרים באתר מתאימים לשימוש מחוץ לישראל. אם אתה משתמש באתר ממיקום מחוץ לישראל, אתה האחראי הבלעדי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אינך רשאי להשתמש או לייצא את החומרים באתר תוך הפרת חוקי ותקנות היצוא של ישראל. כל תביעה הקשורה לאתר או השימוש שלך יהיה כפוף לחוקים המהותיים הפנימיים של מדינת ישראל, ואתה מסכים כי סמכות השיפוט ומקום בכל הליך משפטי, במישרין או בעקיפין הנובע או הקשור לאתר זה יהיה בבתי המשפט הנמצאים בישראל.

שינוי של האתר ותנאים אלה
על ידי מתן חומר באתר זה, NAVA אינה מבטיחה כי החומרים יישארו זמינים לך. NAVA רשאית להפסיק את כל או חלק כלשהו של אתר זה בכל עת, ללא הודעה מראש. NAVA גם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המונחים, התנאים, והודעות באתר זה בכל עת על ידי עדכון פרסום זה והשימוש שלך באתר הבא לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לתנאים אלה ששונו. אתה מסכים לסקור תנאים אלו בקביעות כדי לוודא שינויים. הוראות מסוימות של מונחים אלה עשויים להיות מוחלפים על ידי הודעות משפטיות או תנאים הממוקמים בדפים מסוימים באתר זה.

סיום הסכם זה
הסכם זה הוא אפקטיבי עד הופסק על ידי מי מהצדדים. אתה רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, על ידי השמדת כל החומרים שהתקבלו מאתר זה, יחד עם כל התיעוד הקשור וכל העותקים וההתקנים. NAVA עשויה לסיים הסכם זה בכל עת וללא הודעה מראש אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הפרת מונח או תנאי הסכם זה. עם סיום, עליך להשמיד את כל החומרים.

שונות
אם הוראה כלשהי של הסכם זה היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתן לאכיפה, שאר ההוראות של ההסכם יישארו תקפות. זהו כל ההסכם בינך לבין NAVA לגבי כל ההיבטים של השימוש שלך באתר זה.

NAVA 2011
©. כל הזכויות שמורות.